Tel: 7676775624 | Mail: info@yellowandred.in

Language: EN KAN

    Follow us :


ತಾಳೆಯೋಲೆ ೭೮: ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗುವುದೇ ?
ತಾಳೆಯೋಲೆ ೭೮: ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗುವುದೇ ?

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ*ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗುವುದೇ ?*ಕಿವಿ ಗುಯ್ಯೆಂದು ಶಬ್ದ ಬರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸುಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಳೆಯೋಲೆ ೭೭: ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಏಕಿಡಬೇಕು ?
ತಾಳೆಯೋಲೆ ೭೭: ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಏಕಿಡಬೇಕು ?

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ**ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ*ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಏಕಿಡಬೇಕು ?ತಮ್ಮ ಮನೋರಥಗಳು ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಪೂಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾವನ

ತಾಳೆಯೋಲೆ ೭೬: ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಕಸಿಸುತ್ತದೆಯೇ ?
ತಾಳೆಯೋಲೆ ೭೬: ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಕಸಿಸುತ್ತದೆಯೇ ?

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಕಸಿಸುತ್ತದೆಯೇ ?ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರೋಚ್ಛಾರಣೆಯು ಬುದ್ದಿ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ

ತಾಳೆಯೋಲೆ ೭೫: ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದೆದುರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದೇ ?
ತಾಳೆಯೋಲೆ ೭೫: ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದೆದುರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದೇ ?

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ**ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ*ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದೆದುರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದೇ ?ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಹೇ

ತಾಳೆಯೋಲೆ ೭೪: ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರದೇಕೆ ?
ತಾಳೆಯೋಲೆ ೭೪: ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರದೇಕೆ ?

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ*ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರದೇಕೆ ?ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿರೆಂದು ಹಿರಿಯರು ಗದರುತ

ತಾಳೆಯೋಲೆ ೭೩: ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ನೋಡಬಹುದೆ ?
ತಾಳೆಯೋಲೆ ೭೩: ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ನೋಡಬಹುದೆ ?

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ**ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ*ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ನೋಡಬಹುದೆ ?ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ನೋಡಬಾರದೆಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಹೇಳಿರುವರು. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ‌ ಇದನ್ನು ಸಮ್ಮ

ತಾಳೆಯೋಲೆ ೭೨: ಅರಳಿ ಮರದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ?
ತಾಳೆಯೋಲೆ ೭೨: ಅರಳಿ ಮರದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ?

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ**ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ*ಅರಳಿ ಮರದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ?ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳೀ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅರಳೀ

ತಾಳೆಯೋಲೆ ೭೧:ಧ್ವಜ ಸ್ಥಂಬವು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬೆ ?
ತಾಳೆಯೋಲೆ ೭೧:ಧ್ವಜ ಸ್ಥಂಬವು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬೆ ?

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿಧ್ವಜ ಸ್ಥಂಬವು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬೆ ?ಧ್ವಜ ಸ್ಥಂಭವು ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಧ್ವಜ ಸ್ಥಂಬದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಯಾವುದಾದರ

ತಾಳೆಯೋಲೆ ೭೦: ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ ?
ತಾಳೆಯೋಲೆ ೭೦: ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ ?

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ**ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ*ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ ?ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪೂಜಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಬಾರದೆನ್ನುವ ನಿಷೇಧವು ಇನ್ನೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸ

ತಾಳೆಯೋಲೆ ೬೯: ತುಳಸಿ ತೀರ್ಥವೂ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದುದೇ ?
ತಾಳೆಯೋಲೆ ೬೯: ತುಳಸಿ ತೀರ್ಥವೂ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದುದೇ ?

ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ ಲೇಖಕ: ಡಾ ವೆಂಗನೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್.ಕನಡಕ್ಕೆ: ಊರುಕುಂಟೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿತುಳಸಿ ತೀರ್ಥವೂ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದುದೇ ?*ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳಿರುತ

Top Stories »  Top ↑